สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และ International Life Saving จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ILS Surf Lifeguard หรือ Level 3 Lifeguard Ocean and Pool ขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ.2565 รวมเป็นระยะเวลา 5 วัน ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมารายงานตัว ณ สถานที่ฝึกอบรม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ห้องประชุมชั้น 2 พิกัด https://goo.gl/maps/2Jy2x2N2mxQhkv2GA

วันที่ฝึกอบรม

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565

สถานที่พักของผู้เข้าฝึกอบรม

โรงแรมประมุกโก้รีสอร์ท พิกัด https://goo.gl/maps/8m3FruS4XxRZ4gHq7

หลักสูตร/เกียรติบัตรที่ได้รับ

หลักสูตร ILS Surf Lifeguard หรือ Level 3 Lifeguard Ocean and Pool

ตารางการฝึกอบรม

หรือดาวน์โหลดตารางฝึกอบรมได้ที่ click

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 1. นายยุทธชัย แซ่ภู่
 2. นายอธิศ เชื้อสมัน
 3. นายวิรุฬ เชื้อสมัน
 4. นายมารอกัส จันทร์ดี
 5. นายศรายุทธ สาลี
 6. นายชานนท์ ทวีสมาน
 7. นายสมชาย สุดสน
 8. นายเสนาะ คำเหล็ก
 9. นายศุภกิจ ทองปลั่ง
 10. นายสมโพชน์ โกนสร้าง
 11. นายชาติชาย สมพร
 12. นายพีระพล ลีละเศรษฐกุล
 13. นายปวิช จิรชญาพุธิธร
 14. นายพัฒนา เกณฑ์ขุนทด
 15. นายธรพล มหาแร่
 16. นายเอกนรินทร์ โยติภัย
 17. นายธีรยุทธ เพชรสุระ
 18. นายสิงหา พักอุดม
 19. นายปฐมพงศ์ ทองมาก
 20. นายณรงค์ศักดิ์ แซ่ลิ่ม