นายชนินทร์ อัยรักษ์
นายกสมาคม


นายเดชา สิทธิเดช
ตำแหน่ง อุปนายก


นายณวัฒน์ จุฑาวิทย์
ตำแหน่ง อุปนายก


นางสาวภิญผกา คะนองเดชาชาติ
ตำแหน่ง กรรมการกลาง


นายวิชาญ พึ่งตน
ตำแหน่ง กรรมการกลาง


นางศรินยา อัยรักษ์
ตำแหน่ง เหรัญญิก


นางสาวนงค์เยาว์ วิญญู
ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์


นางสาวฉัตร์นลิน วิรดาอธิชาสิริ
ตำแหน่ง ปฎิคม


นายพีระพล ลีละเศรษฐกุล
ตำแหน่ง นายทะเบียน


นายดำรง ไชยเสนา
ตำแหน่ง เลขาธิการ


นายชนานันต์ สมาหิโต
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ คนที่ ๑


นายมงคล ศัพทะนาวิน
ตำแหน่ง รองเลขาธิการ คนที่ ๒