Strategic plan

แผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2562- 2565)

วิสัยทัศน์

"พัฒนากีฬากระดานโต้คลื่นเป็นที่ภาคภูมิใจของประเทศ และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศของทวีปเอเชีย"

พันธกิจ

1.การพัฒนานักกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพายของไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬามหกรรม

ตามตัวชี้วัด ที่ กกท.กำหนด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย 

2.การส่งเสริมให้กีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพายให้ได้รับความนิยมสูงขึ้นในเอเชีย และมีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของประเทศและมีการเติบโตต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน 

3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นเพื่อการกีฬาและนันทนาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.บริหารจัดการ กีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพายเพื่อความเป็นเลิศของชาติให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของสังคม และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งประเทศ

sup_new1

2.เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพาย 

119981234_3944950138853746_3818552390526835709_o

3.พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการบริการของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

เป้าประสงค์

1.ประเทศไทยมีชื่อเสียง ประชาชนมีความสุขและกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพายได้รับความนิยมมากขึ้น

ตัวชี้วัด อันดับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ และโลกของนักกีฬาสมาคมกระดานโต้คลื่น

2.เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพาย

ตัวชี้วัด ร้อยละของมูลคค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพายเพิ่มขึ้นต่อปี

3.คนไทยมีความสุข สุขภาพดี นิยมเล่นกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพายมากขึ้น

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

กลยุทธ์

1.บูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาให้นักกีฬาเป็นเลิศให้ประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2.ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ให้เกิดประโยชน์​

3.เพิ่มมูลค่าเศรฐกิจจากกิจกรรมการแข่งกีฬาทั้งระดับชาติและนานาชาติ

4.พัฒนาการให้บริการของร้านเช่าอุปกรณ์

ในการเล่นกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพายให้อยู่ในมารตฐานเดียวกัน

แผนงาน/โครงการ

1.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

119811926_3913585381990222_260608502112176010_o

2.โครงการเตรียมนักกีฬาสรรหาและคัดเลือกนักกีฬา

132008355_4211140878901336_3942080486217312277_n

3.โครงการฝึกซ้อมโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้

4.โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันทุกระดับ

sup_cover2

5.โครงการสนับสนุนและจัดการแข่งขันกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

119731830_3909538282394932_2265720509887715548_o

6.โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ

119943571_3924643870884373_33471514715895970_o

7.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมสถานที่เล่นกีฬา