ไม่พอใจมากไม่พอใจกลางๆพอใจพอใจมาก
ห้องฝึกอบรม
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
กลางๆ
พอใจ
พอใจมาก
สถานที่ฝึกอบรมภาคสนาม
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
กลางๆ
พอใจ
พอใจมาก
สถานที่พักของผู้เข้าฝึกอบรบ
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
กลางๆ
พอใจ
พอใจมาก
อาหารเที่ยง ระหว่างการฝึกอบรม
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
กลางๆ
พอใจ
พอใจมาก
อาหารเย็น ระหว่างฝึกอบรม
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
กลางๆ
พอใจ
พอใจมาก
เบรคชากาแฟ ระหว่างฝึกอบรม
ไม่พอใจมาก
ไม่พอใจ
กลางๆ
พอใจ
พอใจมาก
ไม่ดีมากๆไม่ดีเฉยๆดีเยี่ยมไปเลย
วิทยากรชาวต่างประเทศ
ไม่ดีมากๆ
ไม่ดี
เฉยๆ
ดี
เยี่ยมไปเลย
วิทยากรชาวไทย
ไม่ดีมากๆ
ไม่ดี
เฉยๆ
ดี
เยี่ยมไปเลย
ผู้ช่วยวิทยากรชาวไทย
ไม่ดีมากๆ
ไม่ดี
เฉยๆ
ดี
เยี่ยมไปเลย
Overall, how would you rate your experience with us?