โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1 สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม 1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีทักษะการว่ายน้ำ และมีประสบการณ์การเล่นกีฬากระดานโต้คลื่น หรือการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย3. มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม4. สามารถเข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด5. มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี6. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น7. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ เมื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือก และ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าฝึกอบรมได้ สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรม จำนวน 6,000 บาท ซึ่งค่าฝึกอบรมนี้ […]

Surfingthailand

October 26, 2021