หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น

TSF/TLSS SURF AND SUP INSTRUCTOR AQUATIC RESCUE & SAFETY COURSE

หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น โดยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

1) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ฝึกอบรม

⦁ มีสัญชาติไทย และมีอายุ16 ปี ขึ้นไป ณ วันที่เข้าฝึกอบรม
⦁ ว่ายน้ำได้ และสามารถว่ายน้ำระยะ 200 เมตรได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที (สำหรับสระน้ำที่มีความยาวตั้งแต่ 25 เมตรขึ้นไป)

2) การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ผู้ฝึกสอนจะทำการทดสอบสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนทำการสอน ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกสอนอาจปรับเปลี่ยนเกณฑ์การทดสอบเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ ความปลอดภัย หรือความเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ฝึกสอนเป็นหลัก

2.1) การทดสอบในกรณีที่มีการฝึกอบรมบริเวณชายหาด (Basic Surf Fitness Test)

การทดสอบนี้จะจำลองสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมในทะเลที่มีคลื่นสูงประมาณ 2-3 ฟุต หรือสูงประมาณเอวถึงศีรษะ ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบโดยการวิ่งและว่ายน้ำในทะเลต่อเนื่อง ตามลำดับดังนี้
⦁ วิ่งชายหาด 100 เมตร
⦁ ว่ายน้ำในทะเล 100 เมตร หรือว่ายจากชายหาดไปยังจุดที่คลื่นแตกแล้วว่ายกลับชายหาด
⦁ วิ่งชายหาด 100 เมตร
ผู้เข้าทดสอบจะต้องใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 นาที 

2.2) การทดสอบในกรณีที่มีการฝึกอบรมบริเวณน้ำเรียบหรือสระว่ายน้ำ (Basic Flat Water Fitness Test)

การทดสอบนี้จะจำลองสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมที่มีระดับน้ำลึกประมาณหน้าอก และมีน้ำเรียบหรือ ไม่มีกระแสน้ำรุนแรง ผู้เรียนจะต้องทำการทดสอบโดยการวิ่งและว่ายน้ำในทะเลต่อเนื่อง ตามลำดับดังนี้
⦁ วิ่ง 100 เมตร
⦁ ว่ายน้ำ 50 เมตร
⦁ วิ่ง 50 เมตร
⦁ ว่ายน้ำ 50 เมตร
⦁ วิ่ง 50 เมตร
⦁ ว่ายน้ำ 50 เมตร
⦁ วิ่ง 50 เมตร
ผู้เข้าทดสอบจะต้องใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 นาที

3) การประเมินผลภาคปฏิบัติ

ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องผ่านการประเมินผลภาคปฏิบัติ ตามหัวข้อดังนี้
⦁ การช่วยเหลือผู้หมดสติในน้ำด้วยกระดาน
⦁ เทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานการณ์ต่างๆ
⦁ การเตรียมการช่วยเหลือฉุกเฉิน และการทำ CPR

4) การจบหลักสูตร

ในการที่จะได้ใบรับรองและจบหลักสูตร ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
⦁ มีคุณสมบัติตามข้อ 1) และผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามข้อ 2)
⦁ เข้าร่วมการฝึกอบรมครบตามจำนวนชั่วโมง และผ่านการประเมินผลภาคปฏิบัติ ตามข้อ 3)
⦁ มีความเข้าใจหลักทฤษฎีต่างๆ และทำแบบฝึกหัดครบถ้วน

5) เนื้อหาการฝึกอบรม

เนื้อหาการฝึกอบรมจะใช้เวลาทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง หรือ 2 วัน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 9 ตอน ดังนี้
⦁ พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสน้ำทะเลและคลื่น สำหรับผู้ฝึกสอนเซิร์ฟและเซิร์ฟซัพ (Basic Surf Awareness for Surf and Surf SUP Instructors)
⦁ สิ่งที่เป็นอันตรายในการสอนเซิร์ฟ (Hazard for Surf Lessons)
⦁ พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับทะเล แม่น้ำ ลำคลอง สำหรับผู้ฝึกสอนซัพน้ำเรียบ (Basic Ocean/River/Waterway Awareness for Flat Water Instructors)
⦁ สิ่งที่เป็นอันตรายในการสอนซัพน้ำเรียบ (Hazards for Flat Water SUP Lessons)
⦁ บทบาทหน้าที่และการดูแลของผู้ฝึกสอน (Instructor’s Duty of Care)
⦁ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic First Aid)
⦁ การช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นและการทำ CPR (Basic Immediate Emergency Care and CPR)
⦁ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกระดานโต้คลื่น หรือกระดานยืนพาย (Board Rescue)
⦁ สัญญาณมือต่างๆที่ใช้ สำหรับผู้ฝึกสอน (Understanding and Knowing Basic Surf and SUP Instructor Signals)