โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพายระดับ 1 รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ1 รุ่นที่ 2
วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม ดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา
โดยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

รับสมัครการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนจำกัดจำนวน 40 ท่าน

ขออภัยในความไม่สะดวก ผู้สมัครเต็มจำนวน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรม

⦁  เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ณ วันเข้ารับการฝึกอบรม

⦁  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว สามารถว่ายน้ำได้ และพร้อมที่จะรับการฝึกในภาคปฏิบัติ

⦁  สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรทั้ง 5 วัน

⦁  เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเล่นกระดานยืนพาย (Standup Paddle Board, SUP) มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

⦁  มีทักษะในการอ่านและฟัง ภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นได้

⦁  มีความรักในกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพาย และมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่การเล่นกีฬากระดานโต้คลื่นและกีฬากระดานยืนพายให้แพร่หลาย

 

โครงสร้างของหลักสูตร

⦁  ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรม “หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น โดยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ” ซึ่งจะทำการฝึกอบรม เป็นระยะ 2 วันแรก จากนั้นจึงจะเข้าฝึกอบรมในเนื้อหาของ “การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย ระดับ 1” เป็นระยะเวลาอีก 3 วัน

⦁  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตรจำนวน 2 ใบคือ “หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น” และ  “ผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ1”

 

เนื้อหาการฝึกอบรม

เนื้อหาการฝึกอบรมจะแบ่งเป็น 6 บท โดยมีรายละเอียดดังนี้
⦁  บทบาทของการเป็นผู้ฝึกสอน และจิตวิทยาของผู้ฝึกสอน
⦁  ความปลอดภัยในการฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย
⦁  อุปกรณ์การเล่นกีฬากระดานยืนพายสำหรับผู้เล่นขั้นต้น
⦁  วิธีการฝึกสอน
⦁  การพัฒนาทักษะของนักกีฬา
⦁  การวางแผนการสอน

โปรแกรมการฝึกอบรม

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 - 10.00
ลงทะเบียนเรียน
10.00 - 10.30
เปิดงานฝึกอบรม โดย นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

แนะนำโครงสร้างของหลักสูตร และการออกใบอนุญาต
10.30 - 12.00
หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น ช่วงที่ 1
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารเที่ยง และเช็คอินเข้าห้องพัก
13.00 - 18.00
หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น ช่วงที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 - 12.00
หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น ช่วงที่ 3
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 18.00
หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น ช่วงที่ 4 (จบ)
วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 - 12.00
จิตวิทยาการเป็นผู้ฝึกสอน
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 17.30
หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ 1 ช่วงที่ 1
วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 - 12.00
หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ 1 ช่วงที่ 2
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 17.30
หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ 1 ช่วงที่ 3
วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 - 12.00
หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ 1 ช่วงที่ 4
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารเที่ยง และ เช็คเอ้าว์ห้องพัก
13.00 - 17.30
หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ 1 ช่วงที่ 5 (จบ)

กล่าวปิดการฝึกอบรมโดย นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

และมอบวุฒิบัตร
* สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ และความเหมาะสม 
 

การจบหลักสูตรฝึกอบรม

ในการที่จะได้ใบวุฒิบัตรและจบหลักสูตร ผู้เข้าฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
⦁  เข้าฝึกอบรมตลอดหลักสูตรครบทั้ง 3 วัน
⦁  ทำแบบฝึกหัดครบถ้วน
⦁  การวางแผนสถานที่ในการสอน
⦁  การวางแผนเนื้อหาในการสอน
⦁  ขั้นตอนการฝึกสอน
⦁  การทดสอบทักษะการเล่นกระดานยืนพาย
⦁  ผ่าน“หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและความปลอดภัยทางน้ำเบื้องต้น โดยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยและสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ”
⦁  ส่งประสบการณ์การสอนกีฬากระดานยืนพาย ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ให้สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

 

ค่าสมัครและค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพาย ระดับ 1 รวม 5000 บาท

สิทธิของผู้เข้าฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย ระดับ 1 รุ่นที่ 2
 • อาหารและที่พักระหว่างการฝึกอบรมตลอด 5 วัน
 • ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากระดานยืนพายให้กับสมาคมฯ
 • อื่นๆ ที่สมาคมฯ จะพิจารณาเพิ่มเติมให้
 • ชำระผ่านบัญชี
  ชื่อบัญชี : สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย
  เลขที่บัญชี : 678-4-69389-2
  ธนาคารกรุงไทย

  สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • รูปถ่ายหน้าตรงสำหรับพิมพ์ลงใบอนุญาต
  • หลักฐานการชำระเงิน กรุณาชำระเงิน ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ก่อนทำการลงทะเบียน

  ตัวอย่างรูปถ่าย

  แสดงใบหน้าชัดเจน
  ไม่สวมหมวก หรือ แว่นตาสีดำ
  *ก่อนทำการลงทะเบียน กรุณาชำระค่าสมัครและค่าใช้จ่าย เพื่อนำหลักฐานแนบในแบบลงทะเบียน

  “แนะนำให้ผู้สมัครลงผ่านทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการไม่รองรับ Software Version ของระบบมือถือบางรุ่น”