โครงการฝึกอบรบผู้ตัดสินกระดานโต้คลื่นระดับ๑

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกันจัดการอบรมผู้ตัดสินกระดานโต้คลื่นระดับ๑ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงแรม บางกอก โอเอซิส (Bangkok Oasis Hotel) ที่อยู่เลขที่ 111 ถนน พระราม6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02-0020555

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หมายกำหนดการฝึกอบรม
*กำหนดการสมาคมฯสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ ลงทะเบียน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ กล่าวเปิดการอบรม โดยนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ อบรมเรื่องประเภทของผู้ตัดสิน ระดับของผู้ตัดสิน การขึ้นทะเบียนผู้ตัดสิน
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ เบรคอาหารว่าง
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ จรรยาบรรณ และหน้าที่ของผู้ตัดสิน

วันพฤหัส ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ จิตวิทยาของผู้ตัดสิน ช่วงที่ ๑
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ จิตวิทยาของผู้ตัดสิน ช่วงที่ ๒

วันศุกร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ อบรมทฤษฎีผู้ตัดสินกระดานโต้คลื่น ระดับ๑ ช่วงที่ ๑
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ อบรมทฤษฎีผู้ตัดสินกระดานโต้คลื่น ระดับ๑ ช่วงที่ ๒

วันเสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตัดสินกระดานโต้คลื่น ระดับ๑ ช่วงที่ ๑
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตัดสินกระดานโต้คลื่น ระดับ๑ ช่วงที่ ๒

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ Workshop ร่วมกัน และ ถามตอบ
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรโดยนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การเล่นกีฬากระดานโต้คลื่น หรือร่วมเข้าแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่น หรือมีประสบการณ์การฝึกสอน อย่างน้อย ๒ ปี
  • เป็นผู้มีวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรักในการพัฒนากีฬากระดานโต้คลื่น
  • ไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ
  • ต้องไม่มีประวัติเป็นผู้เคยต้องรับโทษเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และต้องสามารถเข้าร่วมภาคปฏิบัติได้อย่างดี

สิทธิของผู้ผ่านการคัดเลือกไปอบรมผู้ฝึกสอน

  • อาหารและที่พักระหว่างการฝึกอบรมตลอด ๕ วัน (ยกเว้นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯและปริมณฑล)
  • ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ตัดสินให้กับสมาคมฯ
  • อื่นๆ ที่สมาคมฯ จะพิจารณาเพิ่มเติมให้

การรับสมัคร

ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานออนไลน์ ได้ที่ หมดเขตรับสมัคร
กำหนดหมดเขตรับสมัครในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓