แบบสำรวจ TSF/ISA/ILS

ไม่ดีมาก/ผิดหวังไม่ค่อยดีปานกลาง/พอใช้ดีดีมาก/เกินความคาดหมาย
คุณได้รับความรู้จากการฝึกอบรมแค่ไหน
ความรู้ความสามารถของวิทยากร
สถานที่ในการฝึกอบรม
ห้องพักในการฝึกอบรม
อาหารในระหว่างการฝึกอบรม
กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวม