รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย (SUP) ระดับ 1 ISA LEVEL 1 SUP INSTRUCTOR

๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

ลำดับชื่อ – สกุล
1ธนัชกัญ สุนทรวงษ์
2กวี ตันสุคตานนท์
3จริยา เจริญจิระตระกูล
4มานะ อัมพล
5นพพล ค้าขาย
6จักรพงษ์ กัณวเศรษฐ
7จารุทัศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
8เดชา สิทธิเดช
9ชาติชาย สมพร
10ศักดิ์ฎา วันยาเล
11พัชรียา จาดสกุล
12สิบเอกพิเชษฐ์ ตรีสิทธินพคุณ
13พีระพล ลีละเศรษฐกุล
14ฉัตร์นลิน วิรตาอธิชาสิริ
15ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน
16ธีรวัฒน์ ทรายคำ
17นฤนาท เพ็ชรศิริ
18พอลล์ บุณยะรัตเวช
19ดุลย์นัย แซ่อึ่ง
20พศิน ศรีสุดดี
21ชานนท์ พระแก้ว
22สาธิต พุกพันธ์
23จิตกร สีวังราช
24สิรินทิพย์ ไทรทอง
25ปนัตตา พิทักษ์พล
26เจมี่ ปีเตอร์ สมิธ
27ยศวฤทธิ์ บุญช่วย
28สุธิดา กฤษณะบาล
29ราม บัวทอง
30สิงหราช มีสิทธิ