โครงการฝึกอบรบผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย (SUP) ระดับ 1

โครงการฝึกอบรบผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย (SUP) ระดับ 1
ISA LEVEL 1 SUP INSTRUCTOR
๒๖ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ

หมายกำหนดการฝึกอบรม
*กำหนดการสมาคมฯสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
10.00-12.00: ลงทะเบียน
12.00-13.00: รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
13.00-13.30: เปิดการอบรม โดยนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย
13.30-18.00: การอบรมเรื่องหน่วยกู้ชีวิตหลักสูตรสากล ILS (International Life Saving) วันที่1

วันพฤหัส ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
08.30-12.00: การอบรมเรื่องหน่วยกู้ชีวิตหลักสูตรสากล ILS (International Life Saving) วันที่2 ช่วงที่ 1
12.00-13.00: พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-18.00: การอบรมเรื่องหน่วยกู้ชีวิตหลักสูตรสากล ILS (International Life Saving) วันที่2 ช่วงที่ 2
*** จบการอบรม ILS ***

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
08.30-12.00: การอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย วันที่ 1 ช่วงที่ 1
12.00-13.00: พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.30: การอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย วันที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
09.00-12.00: การอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย วันที่ 2 ช่วงที่ 1
12.00-13.00: พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-16.00: การอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย วันที่ 2 ช่วงที่ 2

วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
09.00-11.30: การอบรมผู้ฝึกสอนกระดานยืนพาย วันที่ 3
11.30-12.00: พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรโดยนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย
12.00-13.00: รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
  • มีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การเล่นกีฬากระดานยืนพาย (SUP) หรือการฝึกสอน อย่างน้อย ๒ ปี
  • เป็นผู้มีวินัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพ และรักในการพัฒนากีฬากระดานยืนพาย
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และต้องสามารถเข้าร่วมภาคปฏิบัติได้อย่างดี

สิทธิของผู้ผ่านการคัดเลือกไปอบรมผู้ฝึกสอน

  • อาหารและที่พักระหว่างการฝึกอบรมตลอด ๕ วัน
  • ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับสมาคมฯ
  • อื่นๆ ที่สมาคมฯ จะพิจารณาเพิ่มเติมให้

การรับสมัคร
ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานออนไลน์ ได้ที่ แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ (หมดเขตรับสมัครแล้ว)
กำหนดหมดเขตรับสมัครในวันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓