ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬากระดานโต้คลื่นระดับ ๑

ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรม บางกอก โอเอซิส กรุงเทพฯ

๑. จักรพันธ์ ทองนาค
๒. อัศนัย บูรณวณิชวงค์
๓. วัลลภ นาดอน
๔. สุรัตน์ ประภาส
๕. สันติ หะสัน
๖. ประเสริฐ เหมรา
๗. มนตรี ณ ตะกั่วทุ่ง
๘. นิธิพงษ์ ม่วงคร้าม
๙. อาทิต์ยา จันทร์ประเสิรฐ
๑๐. จำลอง สิทธิโชค
๑๑. ณวัฒน์ จุฑาวิทย์
๑๒. เสรี พินิจสุขใจ
๑๓. ภูรินทร์ ใจบุญ
๑๔. เสฎฐวุฒิ ไชยวัฒน์
๑๕. วรินทร คงทอง
๑๖. อัษฎายุธ ทรัพย์เจริญ
๑๗. เอกสิทธิ์ สุขกระจ่าง
๑๘. ณัฐฐา ตันชัย
๑๙. กีระติกา รัตโนภาส
๒๐. เอกพันธ์ สิทธิเดช
๒๑. ภัทรวดี สุระสัจจะ
๒๒. ฉลอง ลอยสมุทร
๒๓. สาโรจน์ ปะหนัน
๒๔. สุจิวรรธก์ เกิดเมืองนอน
๒๕. เกียรติศักดิ์ แซ่ตั้น
๒๖. ภานัส รักทรงธรรม
๒๗. เลิศฤทธิ์ พูลศิริ
๒๘. ออด เป็นมิตร
๒๙. วิษณุ หมาดสตูล
๓๐. สาโรจน์ ปะหนัน
๓๑. พีระพล ลีละเศรษฐกุล
๓๒. สายัณห์ บุรีรักษ์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัว ณ โรงแรมบางกอกโอเอซิส กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐น.