โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ 1 รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน
ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป มีทักษะการว่ายน้ำ และมีประสบการณ์การเล่นกีฬากระดานโต้คลื่น หรือการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
3. มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าอบรม
4. สามารถเข้าอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
5. มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอบรมที่ดี
6. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น
7. มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

เมื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ผ่านการเกณฑ์การคัดเลือก
และ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าฝึกอบรมได้
สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรม จำนวน 6,000 บาท
ซึ่งค่าฝึกอบรมนี้ จะรวมค่า อาหาร อาหารว่าง
และที่พักระหว่างการฝึกอบรมตลอด 5 วัน (ห้องพักคู่)*

*หมายเหตุ: ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่พักได้

เมื่อผู้ฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรม
และส่งหลักฐานประสบการณ์การสอนกีฬา
กระดานโต้คลื่นให้แก่สมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว
การกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำการออกบัตร ระดับ
“ผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่นระดับชาติ” ระดับ 1
ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม พร้อมขึ้นทะเบียนในระบบ
ทะเบียนบุคลากรทางการกีฬาของชาติ

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย 
 LINE Official @SurfingThailand
 Facebook: SurfingThailand
 E-mail : info@surfingthailand.org

 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม สามารถกรอกรายละเอียด และส่งหลักฐานต่างๆ
 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางเวบไซท์ https://surfingthailand.org/?p=8235