ผลการแข่งขัน Chiangmai SUP Race 2022

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Technical race 6K

Technical race 6K Open MenTechnical race 6K Open Women
1 ณฐภัทร โกแมน1 ไอรีน นีกรี
2ดุลยนัย แซ่อึ่ง2 พุทธรักษา นีกรี
3 พงษ์ภัทร ประทุมสุวรรณ3 สุพิชญา พรรณนาวิโรจน์
Technical race 6K U16 MenTechnical race 6K U16 Women
1 ศรันย์ ศรีวงษ์รักษ์1 นิชา ตรีสิทธินพคุณ
2 ชญานนท์ โพธิ์ศรี2 วราภรณ์ ไพรสิทธิเวช
3 ชลวีร์ นาทอง3 ปุณญพร อคิราห์สิริ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Technical sprint 200M

Technical sprint 200M Open MenTechnical sprint 200M Open Women
1 ณฐภัทร โกแมน1 ไอรีน นีกรี
2 ดุลยนัย แซ่อึ่ง2 สุพิชญา พรรณนาวิโรจน์
3 ชานนท์ พระแก้ว3 ธนัชกัญ สุนทรวงษ์
Technical sprint 200M U16 MenTechnical sprint 200M U16 Women
1 ศรันย์ ศรีวงษ์รักษ์1 นิชา ตรีสิทธินพคุณ
2 ชญานนท์ โพธิ์ศรี2 วราภรณ์ ไพรสิทธิเวช
3 ชลวีร์ นาทอง3 ปุณญพร อคิราห์สิริ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Fun race 3K

Fun race 3K Open MenFun race 3K Open Women
1 ศราวุธ ชาติโย1 ธารริน หิรัญวงษ์
2Angel Ruiz2 พงศ์สินี ทิพย์เสถียรกุล
3สุขจิตต์ ไชยชมภู
Fun race 3K U16 MenFun race 3K U16 Women
1 แบรนด้อน ประทุมสุวรรณ1 ธนภรณ์ สมมิตร
2 พีรวิชญ์ เกตุสวัสดิ์2 ณัฐรินีย์ เกตุสวัสดิ์
Fun race 3K 40+ MenFun race 3K 40+ Women
1 วิชญ์ธินันต์ ขาลสุวรรณ1 วิลัมพร ภู่โชติ
2 อนุสรณ์ สมมิตร2 ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
3 ปุณพจน์ อคิราห์สิริ3 ธนัชกัญ สุนทรวงษ์

Fun race 3K 50+ Men

1 บุญลือ กอบางยาง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Chiang Mai Rising Star

Chiang Mai Rising Star Open MenChiang Mai Rising Star Open Women
1 กรัณย์พล นิธิธวัชพงศ์ 25:361 ธนภรณ์ สมมิตร 36:37
2 ชญ์ธินันต์ ขาลสุวรรณ 28:392 ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม 39:52
3 อรรถวิทย์ เคหา 29:303 ธารริน หิรัญวงษ์ 44:58

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Fun race 1K

Fun race 1K Open MenFun race 1K Open Women
1 ศราวุธ ชาติโย1 พงศ์สินี ทิพย์เสถียรกุล
2 สุขจิตต์ ไชยชมภู
3 ญัฐพล คมขำ
Fun race 1K U16 MenFun race 1K U16 Women
1 ด.ช.นราวิชญ์ บำรุง1 ณิชา ไพรบูลย์ อดัมส์
2 ด.ช.ชยธร หินทอง2 ณัฐรินีย์ เกตุสวัสดิ์
Fun race 1K 40+ MenFun race 1K 40+ Women
1 ปรีชา โพธิ์ธร1 ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
2 จักรพงศ์ อรุณส่องแสงสุข2 ปริมชญาภรณ์ เทียนศิริยกานนท
3 วิชญา กิจบุญชู3 Karla Cripps

Fun race 1K 50+ Men

1 บุญลือ กอบางยาง

2 ภาคภูมิ กาญจน์วัฒนานนท์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Fun race 1K บอร์ดลม

Fun race 1K Inflatable Open MenFun race 1K Inflatable Open Women
1 ณฐภัทร โกแมน1 ธนัชกัญ สุนทรวงษ์
2 ชญานนท์ โพธิ์ศรี2 วิลัมพร ภู่โชติ
3 วชิรเดช สกุณา3 นิติยาภรณ์ สอนทุ่ง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Team Relay

1 ทีมปลื้ม

2ทีม Auan Academy

3ทีม SUP CNX 3

ผลการแข่งขันและเวลา ดูได้แบบละเอียดที่
https://www.webscorer.com/surfingthailand