ประกาศสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ ๑ รุ่นที่ ๒

ประกาศสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ ๑ รุ่นที่ ๒

ด้วยสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ๑ รุ่นที่๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ณ ศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยงเวอแรนด้า โรงแรมบ้านไทยบูทีค กรุงเทพมหานคร

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงและได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬากระดานโต้คลื่น ระดับ๑ รุ่นที่๒ ตามบัญชีรายชื่อดังนี้

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่คุณมงคล เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๕๗ ๒๒๘๒